ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri etiler escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

O nás

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Název spolku

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s. (dále jen „Společnost“)

Sídlo Společnosti

Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha

Stanovy

Vnitřní organizace Společnosti, práva a povinnosti členů i volených orgánů Společnosti se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Společnosti a jsou v plném znění k dispozici i na těchto stránkách.

Poslání a principy Společnosti

 • Společnost je samostatným dobrovolným spolkem členů, zabývajících se profesionálně odbornou vodohospodářskou problematikou a ochranou životního prostředí, popřípadě zajímajících se o vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.
 • Posláním Společnosti je uspokojování a ochrana společných profesních zájmů svých členů a vytváření podmínek a předpokladů pro vědeckotechnický rozvoj a osvětu ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí, pro odbornou činnost, seberealizaci, rozvoj odborné iniciativy a talentu svých členů.
 • Společnost poskytuje svým členům odborné a informační služby v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.
 • Společnost spravuje svůj majetek v zájmu svých členů.
 • Společnost vydává pro svou správu vnitřní předpis, který specifikuje podstatné údaje o členských příspěvcích, váze hlasů pro jednání valné hromady, a jiné náležitosti týkající se hospodaření, odborných skupin apod. – dále jen Předpis.
 • Společnost působí na území České republiky.
 • Společnost je samostatnou právnickou osobou.
 • Společnost používá zkratku: ČVTVHS, z.s.

Hlavní a vedlejší činnost Společnosti

 • Společnost vykonává hlavní činnosti v souladu se svým posláním, zejména:
  • zajišťování, výměnu a publikování odborných informací, mj. i formou odborných pracovních skupin, jejichž vznik, řízení a činnost jsou stanoveny  v Předpisu,
  • zajišťování spolupráce a koordinační činnosti s jinými spolky, úřady a organizacemi,
  • společenskou činnost se zaměřením na podporu rozvoje vodního hospodářství,
  • programové zaměření na studující mládež.
 • Žádná z hlavních činností Společnosti není podnikáním ani výdělečnou činností.
 • Hlavní činnost je financována z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle bodu 12.
 • ·        Společnost vykonává i vedlejší hospodářské či jiné výdělečné činnosti. Vedlejšími činnostmi jsou zejména:
  • organizování a zajišťování odborných vzdělávacích akcí,
  • technická pomoc při řešení konkrétních problémů svých členů,
  • expertizní a poradenská činnost,
  • vydávání informativních materiálů k aktuálním otázkám týkajícím se poslání a práce ve Společnosti,
  • účelné využívání finančních přebytků u bankovních institucí.
 • Zisk z vedlejších činností Společnosti se používá k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Majetek Společnosti

 • Prostředky na svou činnost získává Společnost zejména, nikoliv však pouze, způsobem uvedeným v bodě 11. stanov. Prostředky Společnosti musí být používány pouze k zajištění činností Společnosti dle stanov a nesmějí být používány k bezdůvodnému obohacování fyzických ani právnických osob včetně členů a zaměstnanců Společnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
 • Společnost nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání Společnosti.
 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Společnosti v rozsahu dle ustanovení stanov a vnitřního Předpisu Společnosti.
 • Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Společnosti. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Společnosti pověřen.
 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 • Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Společnosti mohou být obsaženy v Předpisu.

Zánik a likvidace Společnosti

 • Společnost může zaniknout zrušením na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Při zániku Společnosti valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Společnosti a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Společnosti všem členům Společnosti.
 • Při zániku Společnosti likvidátor vypořádá dluhy Společnosti. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
 • Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.