O nás

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, se s účinností zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“), tedy od 1. 1. 2014, považuje za spolek ve smyslu § 3045 NOZ ve spojení s § 214 a násl.

Název spolku

Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost, z.s. (dále jen „Společnost“)

Sídlo Společnosti

Novotného lávka 200/5, Staré Město, 110 00 Praha

Stanovy

Vnitřní organizace Společnosti, práva a povinnosti členů i volených orgánů Společnosti se řídí stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Společnosti a jsou v plném znění k dispozici i na těchto stránkách.

Poslání a principy Společnosti

 • Společnost je samostatným dobrovolným spolkem členů, zabývajících se profesionálně odbornou vodohospodářskou problematikou a ochranou životního prostředí, popřípadě zajímajících se o vodní hospodářství a ochranu životního prostředí.
 • Posláním Společnosti je uspokojování a ochrana společných profesních zájmů svých členů a vytváření podmínek a předpokladů pro vědeckotechnický rozvoj a osvětu ve vodním hospodářství a ochraně životního prostředí, pro odbornou činnost, seberealizaci, rozvoj odborné iniciativy a talentu svých členů.
 • Společnost poskytuje svým členům odborné a informační služby v oblasti vodního hospodářství a ochrany životního prostředí.
 • Společnost spravuje svůj majetek v zájmu svých členů.
 • Společnost vydává pro svou správu vnitřní předpis, který specifikuje podstatné údaje o členských příspěvcích, váze hlasů pro jednání valné hromady, a jiné náležitosti týkající se hospodaření, odborných skupin apod. – dále jen Předpis.
 • Společnost působí na území České republiky.
 • Společnost je samostatnou právnickou osobou.
 • Společnost používá zkratku: ČVTVHS, z.s.

Hlavní a vedlejší činnost Společnosti

 • Společnost vykonává hlavní činnosti v souladu se svým posláním, zejména:
  • zajišťování, výměnu a publikování odborných informací, mj. i formou odborných pracovních skupin, jejichž vznik, řízení a činnost jsou stanoveny  v předpisu,
  • zajišťování spolupráce a koordinační činnosti s jinými spolky, úřady a organizacemi,
  • společenskou činnost se zaměřením na podporu rozvoje vodního hospodářství,
  • programové zaměření na studující mládež.
 • Žádná z hlavních činností Společnosti není podnikáním ani výdělečnou činností.
 • Hlavní činnost je financována z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností, z výnosu svého majetku, sponzorských darů a ze zisku z vedlejších činností dle bodu 12.
 • ·        Společnost vykonává i vedlejší hospodářské či jiné výdělečné činnosti. Vedlejšími činnostmi jsou zejména:
  • organizování a zajišťování odborných vzdělávacích akcí,
  • technická pomoc při řešení konkrétních problémů svých členů,
  • expertizní a poradenská činnost,
  • vydávání informativních materiálů k aktuálním otázkám týkajícím se poslání a práce ve Společnosti,
  • účelné využívání finančních přebytků u bankovních institucí.
 • Zisk z vedlejších činností Společnosti se používá k podpoře hlavních činností, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Majetek Společnosti

 • Prostředky na svou činnost získává Společnost zejména, nikoliv však pouze, způsobem uvedeným v bodě 11. stanov. Prostředky Společnosti musí být používány pouze k zajištění činností Společnosti dle stanov a nesmějí být používány k bezdůvodnému obohacování fyzických ani právnických osob včetně členů a zaměstnanců Společnosti. Toto ustanovení nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům.
 • Společnost nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání Společnosti.
 • Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Společnosti v rozsahu dle ustanovení stanov a vnitřního předpisu Společnosti.
 • Výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch Společnosti. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku Společnosti pověřen.
 • Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.
 • Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem Společnosti mohou být obsaženy v předpisu.

Zánik a likvidace Společnosti

 • Společnost může zaniknout zrušením na základě rozhodnutí valné hromady nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 • Při zániku Společnosti valná hromada jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Společnosti a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Společnosti všem členům Společnosti.
 • Při zániku Společnosti likvidátor vypořádá dluhy Společnosti. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí valná hromada. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy valná hromada předchozí návrh zamítla.
 • Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.