Členství

 • Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členem Společnosti se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem Společnosti se může stát také právnická osoba.
 • Členství ve Společnosti je pro fyzické osoby individuální nebo čestné, pro právnické osoby je členství přidružené. Společnost uzavře s právnickou osobou dohodu o přidruženém členství, ve které budou upraveny konkrétní podmínky přidruženého členství. Za právnickou osobu ve Společnosti jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru Společnosti o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 • Výbor Společnosti může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Společnosti.
 • Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, a to rozhodnutím valné hromady.
 • Zaměstnanci přidruženého člena mají práva a povinnosti stejné jako individuální členové Společnosti, včetně práva podílet se na práci odborných skupin a práva být voleni do orgánů Společnosti a užívat výhod člena Společnosti (snížené vložné či sníženou cenu sborníku při některých odborných akcích pořádaných Společností). Právo účastnit se valné hromady a volit do řídících a kontrolních orgánů Společnosti je upraveno Předpisem.
 • Členství ve Společnosti zaniká následujícími způsoby:
  • dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Společnosti, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,
  • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
  • zánikem právnické osoby s přidruženým členstvím,
  • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Společnosti vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Valná hromada Společnosti má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její poslání a principy dle čl. V., nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII.,
  • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem;
  • zánikem Společnosti,
  • rozhodnutím valné hromady o přeměně Společnosti na jinou právní formu.
 • Členové Společnosti neručí za dluhy Společnosti a Společnost neručí za dluhy svých členů.

Práva a povinnosti členů, náležitosti ohledně členských příspěvků a vedeného seznamu členů jsou uvedeny ve stanovách, popř. v předpisu.

Orgány Společnosti jsou:

 • valná hromada,
 • výbor Společnosti,
 • kontrolní komise.

Jejich práva a povinnosti jsou určeny podrobně ve stanovách, popř. v předpisu.

Individuální a kolektivní členové se registrují přímo u výboru společnosti

 • členství vzniká registrací u výboru Společnosti a zaniká vystoupením člena, zrušením nebo zánikem Společnosti, členství dále zaniká, jestliže člen po dobu dvou let neplatil členské příspěvky
 • členové mají přednostní právo k účasti na akcích pořádaných Společností a na poskytnutí úlev na účastnickém poplatku (členové odborné skupiny Klub vodohospodářských seniorů neplatí na akcích pořádaných Společností účastnický poplatek)

Postup při přihlášení individuálních členů ČVTVHS, z.s.

 • vyplnit závaznou přihlášku a odeslat emailem nebo poštou na sekretariát Společnosti
 • odeslat členský příspěvek na rok (250,– Kč, čl. příspěvek důchodců mladších 70 let bez dalšího pravidelného příjmu 150,– Kč, osoby starší než 70 let již žádný členský příspěvek neplatí)
 • na č. účtu 48830011/0100, VS 20268411 (+ jméno ve sdělení adresátovi pro jednoznačnou identifikaci)
 • po doručení závazné přihlášky a úhradě členského příspěvku bude zasláno sdělení o přijetí, stanovy Společnosti a interní Předpis (Pravidla pro správu ČVTVHS, z.s.) a také informace o připravovaných odborných akcích spolu s usnesením poslední valné hromady Společnosti.
 • Přihláška individuálního člena České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. 

Postup při přihlášení přidružených členů ČVTVHS, z.s.

 • vyplnit a zaslat přihlášku k členství potvrzenou statutárním zástupcem s uvedením počtu zaměstnanců a s identifikačními údaji o organizaci.
 • Termín a způsob úhrady členského příspěvku budou na základě přihlášky projednány s každým přidruženým členem individuálně a v souladu s jeho potřebami a zájmy bude následně podepsána dohoda či smlouva o vzniku přidruženého členství. Při té příležitosti bude též projednán zájem organizace o zaměření odborných akcí a o případné členství některých jejích pracovníků v odborných skupinách ČVTVHS, z.s..
 • Valnou hromadou v roce 2015 byla potvrzena následující výše ročních členských příspěvků na základě počtu pracovníků organizace: do 20 zaměstnanců (osob) 3 000 Kč, 21 - 100 zaměstnanců (osob) 8 000 Kč a přes 100 zaměstnanců (osob) 12 000 Kč. Pro příslušné odborné útvary, referáty či oddělení úřadů se počítají pouze jejich pracovníci.
 • V dohodě o přidruženém členství, popř. v jiné jednorázové dohodě, lze dojednat, že pokud přidružený člen finančně podpoří některou z odborných akcí organizovaných Společností, lze členský příspěvek upravit, popř. úplně nahradit tak, že součet finanční podpory odborné akce po odečtení DPH a členského příspěvku bude činit podle počtu zaměstnanců (osob) přidruženého člena alespoň: do 20 zaměstnanců (osob) 5 000 Kč, 21 – 100 zaměstnanců (osob) 10 000 Kč a více než 100 zaměstnanců (osob) 15 000 Kč.
 • při úpravě dohody bude též projednán zájem organizace o zaměření odborných akcí a o případné členství některých jejích pracovníků v odborných skupinách ČVTVHS, z.s..
 •  Přihláška přidruženého člena České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s.