ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri etiler escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Členství

 • Členství ve Společnosti je dobrovolné. Členem Společnosti se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členem Společnosti se může stát také právnická osoba.
 • Členství ve Společnosti je pro fyzické osoby individuální nebo čestné, pro právnické osoby je členství přidružené. Společnost uzavře s právnickou osobou dohodu o přidruženém členství, ve které budou upraveny konkrétní podmínky přidruženého členství. Za právnickou osobu ve Společnosti jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 • Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 • Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru Společnosti o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě.
 • Výbor Společnosti může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádné plnění poslání Společnosti.
 • Čestné členství může být uděleno pouze jednotlivcům, a to rozhodnutím valné hromady.
 • Zaměstnanci přidruženého člena mají práva a povinnosti stejné jako individuální členové Společnosti, včetně práva podílet se na práci odborných skupin a práva být voleni do orgánů Společnosti a užívat výhod člena Společnosti (snížené vložné či sníženou cenu sborníku při některých odborných akcích pořádaných Společností). Právo účastnit se valné hromady a volit do řídících a kontrolních orgánů Společnosti je upraveno Předpisem.
 • Členství ve Společnosti zaniká následujícími způsoby:
  • dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru Společnosti, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak,
  • úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého,
  • zánikem právnické osoby s přidruženým členstvím,
  • vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Společnosti vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Valná hromada Společnosti má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její poslání a principy dle čl. V., nebo pro porušení členských povinností dle čl. VIII.,
  • nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem;
  • zánikem Společnosti,
  • rozhodnutím valné hromady o přeměně Společnosti na jinou právní formu.
 • Členové Společnosti neručí za dluhy Společnosti a Společnost neručí za dluhy svých členů.

Práva a povinnosti členů, náležitosti ohledně členských příspěvků a vedeného seznamu členů jsou uvedeny ve stanovách, popř. v Předpisu.

Orgány Společnosti jsou:

 • valná hromada,
 • výbor Společnosti,
 • kontrolní komise.

Jejich práva a povinnosti jsou určeny podrobně ve stanovách, popř. v Předpisu.

Individuální a kolektivní členové se registrují přímo u výboru společnosti

 • členství vzniká registrací u výboru Společnosti a zaniká vystoupením člena, zrušením nebo zánikem Společnosti, členství dále zaniká, jestliže člen po dobu dvou let neplatil členské příspěvky
 • členové mají přednostní právo k účasti na akcích pořádaných Společností a na poskytnutí úlev na účastnickém poplatku (členové odborné skupiny Klub vodohospodářských seniorů neplatí na akcích pořádaných Společností účastnický poplatek)

Postup při přihlášení individuálních členů ČVTVHS, z.s.

 • vyplnit závaznou přihlášku a odeslat emailem nebo poštou na sekretariát Společnosti
 • odeslat členský příspěvek na rok (250,– Kč, čl. příspěvek důchodců mladších 70 let bez dalšího pravidelného příjmu 150,– Kč, osoby starší než 70 let již žádný členský příspěvek neplatí)
 • na č. účtu 48830011/0100, VS 20268411 (+ jméno ve sdělení adresátovi pro jednoznačnou identifikaci)
 • po doručení závazné přihlášky a úhradě členského příspěvku bude zasláno sdělení o přijetí, stanovy Společnosti a interní Předpis (Pravidla pro správu ČVTVHS, z.s.) a také informace o připravovaných odborných akcích spolu s usnesením poslední valné hromady Společnosti.
 • Přihláška individuálního člena České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s. 

Postup při přihlášení přidružených členů ČVTVHS, z.s.

 • vyplnit a zaslat přihlášku k členství potvrzenou statutárním zástupcem s uvedením počtu zaměstnanců a s identifikačními údaji o organizaci.
 • Termín a způsob úhrady členského příspěvku budou na základě přihlášky projednány s každým přidruženým členem individuálně a v souladu s jeho potřebami a zájmy bude následně podepsána dohoda či smlouva o vzniku přidruženého členství. Při té příležitosti bude též projednán zájem organizace o zaměření odborných akcí a o případné členství některých jejích pracovníků v odborných skupinách ČVTVHS, z.s..
 • Valnou hromadou v roce 2015 byla potvrzena následující výše ročních členských příspěvků na základě počtu pracovníků organizace: do 20 zaměstnanců (osob) 3 000 Kč, 21 - 100 zaměstnanců (osob) 8 000 Kč a přes 100 zaměstnanců (osob) 12 000 Kč. Pro příslušné odborné útvary, referáty či oddělení úřadů se počítají pouze jejich pracovníci.
 • V dohodě o přidruženém členství, popř. v jiné jednorázové dohodě, lze dojednat, že pokud přidružený člen finančně podpoří některou z odborných akcí organizovaných Společností, lze členský příspěvek upravit, popř. úplně nahradit tak, že součet finanční podpory odborné akce po odečtení DPH a členského příspěvku bude činit podle počtu zaměstnanců (osob) přidruženého člena alespoň: do 20 zaměstnanců (osob) 5 000 Kč, 21 – 100 zaměstnanců (osob) 10 000 Kč a více než 100 zaměstnanců (osob) 15 000 Kč.
 • při úpravě dohody bude též projednán zájem organizace o zaměření odborných akcí a o případné členství některých jejích pracovníků v odborných skupinách ČVTVHS, z.s..
 •  Přihláška přidruženého člena České vědeckotechnické vodohospodářské společnosti, z.s.