• 019 Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce
  Školící seminář se již opakovaně konal 11.2. na Novotného lávce 5, Praha 1, pod vedením Ing. Petra Víta, předsedy naší OS Vodní toky a nádrže a zúčastnilo se jej 71 osob
 • 029 Diskuzní fórum na téma Hospodaření s vodou v krajině
  Diskuse odborníků vybraných ČVTVHS a ČLS s cílem hledat společně akceptovatelné přístupy k hospodaření s vodou v krajině, k ochraně jejího množství i jakosti i k řešení extrémních hydrologických jevů v povodích. Akce se uskutečnila 28. března 2019na Novotného lávce, a zúčastnilo se jí 44 z původně pozvaných 50 odborníků z obou společností.
 • 039 Sedimenty vodných tokov a nádrží 2019
  Již IX. konference Slovenské vodohospodářské společnosti se i s naší organizační participací konala ve VÚVH v Bratislavě ve dnech 22.-23. května 2019.
 • 049 Sucho 2014–2018
  Konference s mezinárodní účastí se uskutečnila 18. června 2019 na Novotného lávce v Praze 1, odborným garantem byl ředitel pro hydrologii ČHMÚ a člen výboru ČVTVHS, RNDr. Jan Daňhelka, Ph.D. Konference se zúčastnilo 106 odborníků z České republiky a ze Slovenska. Sborník z konference byl péčí ČHMÚ distribuován a také vyvěšen ke stažení na webových stránkách ústavu.
 • 059 Valná hromada ČVTVHS, z.s. 2019
  Konala se mimořádně na podzim, 26.září 2019 od 10 hod. v sále 318 sídla ČVTVHS na Novotného lávce 5, v Praze 1. Organizačním garantem byl tajemník ČVTVHS, z.s. Ing. Václav Bečvář, CSc.
 • 069 Národní dialog o vodě na téma Vodní zdroje a zásobování pitnou vodou
  Národního dialogu o vodě 2019, který se konal 9.-10. října 2019 v Hotelu SKI v Novém Městě na Moravě a byl mj. i připomínkou 100 let vodohospodářského výzkumu ve VÚV T.G.M., se zúčastnilo 73 odborníků z VÚV, Podniků povodí, Podniků VaK, ČHMÚ aj. Odbornými garanty byli Ing. Josef Nistler z VÚV T.G.M., v.v.i., Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva VRV. a.s. a člen výboru ČVTVHS a Dr. Ing. Antonín Tůma, ředitel pro správu povodí Povodí Moravy, s.p. a místopředseda výboru ČVTVHS. I při cíleně diskusním charakteru bylo promítnuto několik prezentací, které jsou ke stažení na www.cvtvhs.cz.
 • 079 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIV
  Seminář se uskutečnil 16.10.2019 v sále 319, zúčastnilo se 56 osob pod obornou garancí OS pro podzemní vody a její předsedkyně RNDr. Renáty Kadlecové z ČGS. Bližší zaměření na vodohospodářskou bilanci podzemních vod bylo prezentováno 11 přednáškami, použité prezentace jsou k dispozici na našem webu.
 • 089 XXVII. Konzultační dny pracovníků vodohospodářských radiologických laboratoří
  Budou uspořádány 21. – 24. října pro okruh 30–40 osobně zvaných účastníků. Odbornou přípravu zajišťuje Ing. Barbora Sedlářová, vedoucí odd. radiologie ve VÚV T.G.M. v Praze a členka naší OS pro Odpadní vody a čistotu vod.
 • 099 Vodní nádrže 2019
  5. ročník odborné konference se bude konat v OREA hotelu Voroněž v Brně, ve dnech 23./24. října 2019. Hlavním pořadatelem je Povodí Moravy, s.p., bližší informace zájemcům o účast podá Ivana Frýbortová.
 • 109 Vodní toky 2019
  Již 17. ročník konference s mezinárodní účastí se připravuje opět v hotelu Černigov v Hradci Králové, ve dnech 26./27. listopadu 2019. Hlavním pořadatelem je Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., bližší informace lze získat od Ing. Hany Valdhansové.
 • 119 Opatření k posílení retence a zlepšení jakosti vody na zemědělském půdním fondu
  Odborná konference na uvedené téma se bude konat v sále 319 sídla ČSVTS v Praze 1 na Novotného lávce, a to 6. prosince 2019. Odbornými garanty jsou vedoucí útvaru povrchových a podzemních vod Povodí Vltavy, s.p. a člen výboru ČVTVHS Ing. Michal Krátký a Ing. Bohumil Müller, OSVČ, předseda OS vodohospodářů seniorů a člen Kontrolní komise ČVTVHS, z.s.
 • 129 Vodohospodářské minimum – vodní hospodářství v kostce
  Již potřetí zopakujeme úspěšný školící seminář, vedený Ing. Petrem Vítem, předsedou OS Vodní toky a nádrže, a to 20. prosince 2019, v sále 417 sídla ČSVTS v Praze 1 na Novotného lávce.