ataköy escort profilleri escort ataşehir bayan ilanları ataşehir escort resimleri ve bilgileri etiler escort bayan profil sayfası beylikdüzü escort ilanları konyaaltı escort ilanları avcılar escort profilleri escort antalya profil bilgileri bostancı escort bayanların resimleri göztepe escort bayan ilanları kadıköy escort elit profil ilanları mecidiyeköy escort modellerin profilleri

Odborné akce v roce 2016

V roce 2016 pokračovala standardní činnost, kdy se desetkrát sešel výbor společnosti, z toho jednou na výjezdním zasedání. Valná hromada se konala 25. května na Novotného lávce, byla nevolební a zúčastnilo se jí 41 účastníků s celkovou vahou 102 hlasů ze 156 možných, čímž byla v celém svém průběhu VH usnášeníschopná. Došlo k drobné úpravě Pravidel pro správu ČVTVHS, z.s. a čestným členem byl jmenován Ing. Eduard Hanslík, CSc. jako ocenění jeho mnohaleté práce v oblasti radioekologie. Loni jmenovaní likvidátoři 3 pobočných spolků pokračovali v úkonech požadovaných pro likvidaci a na konci roku byly podány Městskému soudu v Praze návrhy na jejich výmaz ze spolkového rejstříku. V tomto roce bylo ukončeno uzavírání nových smluv s přidruženými členy.

V plánu roku 2016 bylo čtrnáct odborných akcí, přičemž některých jsme se účastnili pouze organizační, propagační či personální spoluprací (016 Voda a pracovní příležitosti, 046 Pitná voda 2016, 066 Přehradní dny 2016 a 136 Vodní toky 2015). Tradiční seminář 106 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XIII se neuskutečnil pro úmrtí odborného garanta Ing. R. Muzikáře, CSc. a je připravován až pro rok 2017. O ostatních odborných akcích dále uvádíme jejich stručnou rekapitulaci.

 • 026 Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství XXIV
  Konference se uskutečnila 2./4. 5., v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, s odbornou garancí Ing. E. Hanslíka, CSc. (OS OVČV a VÚV T.G.M.) za účasti 58 odborníků, z toho 50 z České republiky a 8 ze Slovenska. Při konferenci bylo předneseno 14 přednášek, které byly otištěny v následně vydávaném sborníku. Odpoledne 3. 5. se uskutečnila zajímavá exkurze na Informační středisko Jaderné elektrárny Temelín (Zámeček). V závěru jednání bylo doporučeno uspořádat již XXV. konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství v roce 2018.
 • 036 Vodovody a kanalizace – hlavní problémy správy, provozu a investičního rozvoje
  Konference se uskutečnila 2./4. 5., v Clarion Congress Hotelu v Českých Budějovicích, s odbornou garancí Ing. E. Hanslíka, CSc. (OS OVČV a VÚV T.G.M.) za účasti 58 odborníků, z toho 50 z České republiky a 8 ze Slovenska. Při konferenci bylo předneseno 14 přednášek, které byly otištěny v následně vydávaném sborníku. Odpoledne 3. 5. se uskutečnila zajímavá exkurze na Informační středisko Jaderné elektrárny Temelín (Zámeček). V závěru jednání bylo doporučeno uspořádat již XXV. konferenci Radionuklidy a ionizující záření ve vodním hospodářství v roce 2018.
 • 056 Valná hromada
  25. 5., sál 319 NL, konala se za účasti 41 osob, z toho 31 členů (s celkovou vahou hlasů 102 ze 156 možných), 3 čestných hostů (prof. Wolf – předseda ČSVTS, Ing. Hospodka – ředitel odboru na MZe a RNDr. Kubala – předseda SVH). VH byla nevolební, standardní program proběhl bez závad, největší diskuse se vedla kolem nové formulace nesplněného bodu z loňského usnesení o aktivitě k získání zájmu mládeže o VH. Odborným programem byla přednáška na téma Hodnocení příčin a průběhu sucha v roce 2015, kterou měl člen výboru RNDr. Daňhelka, Ph.D., NŘ ČHMÚ.
 • 076 Národní dialog o vodě - 50 let státních podniků Povodí
  Akce s vysoce reprezentativní účastí se uskutečnila 7. /8. června v hotelu Horizont v Peci p. Sněžkou. Jednání zahájil předseda výboru Mgr. Rieder, první blok, kde vystoupili NMZ Ing. Kendík, emeritní ředitel POh Ing. Novák a všichni současní generální ředitelé – Ing. Šebesta, Ing. Pagáč, Ing. Nedoma, RNDr. Hodovský a RNDr. Kubala, řídil místopředseda výboru Ing. Jan Kubát. Druhý blok s vystoupením ředitele VÚV T.G.M. Mgr. Riedera, Ing. Dvořáka, Ph.D., ředitele ČHMÚ, Ing. Mati, obchodního ředitele SOL CZ, DHI, a.s., Ing. Moravce, Ph.D., gen.ředitele společnosti Sweco Hydroprojekt, a.s., Ing. Valdhanse, ředitele a prokuristy VRV, a.s. a se závěrečným shrnutím prof. Ing. Broži, DrSc., ČVUT – Fakulta stavební, řídil NŘ VÚV T.G.M. Ing. Petr Bouška, Ph.D. Národního dialogu o vodě se zúčastnilo 94 účastníků, ale bohužel se nenaplnil předpoklad o tradiční bohaté diskusi. V úterý od 19. hod. se uskutečnilo za účasti většiny v prostorách hotelu společenské setkání.
  Druhý den uspořádali pracovníci PLa pod vedením Ing. Merty exkursi na VD Les Království – výbor tuto součinnost s konáním ND 2016 přivítal a vedení PLa poděkoval za spolupráci.
 • 086 Nové právní předpisy v oblasti ochrany vod
  Seminář se uskutečnil 22. 6. v sále 217 na NL, odborným garantem byl předseda OS OVČV Ing. Tomáš Mičaník (VÚV T.G.M. - pobočka Ostrava). Akci byla MV udělena akreditace, a i díky tomu se jí zúčastnilo 80 osob. Ing. Mičaník uveřejnil v časopisu VTEI č. 4 podrobnou zprávu o průběhu semináře, který byl účastníky hodnocen jako přínosný. Ti také projevili zájem, aby byl v obdobném zaměření seminář uspořádán i v příštím roce v návaznosti na výsledky legislativního procesu projednávaných relevantních právních předpisů.
 • 065 Vodní nádrže 2015
  Konference s mezinárodní účastí se konala 6. /7. října 2015 v brněnském hotelu Voroněž pod organizační i odbornou gescí Povodí Moravy. ČVTVHS, z. s. se na přípravě i průběhu podílela dílčím způsobem, obdobně jako v roce 2013. Konference se zúčastnilo 220 osob, předneseno 30 přednášek a vystaveno 12 posterových prezentací. Konferenci byla udělena akreditace MV jako vzdělávacímu programu.
 • 075 Podzemní voda ve vodoprávním řízení XII
  Odborný garant Ing. R. Muzikář, CSc. Seminář se konal 7. 10. v sále 217, zúčastnilo se jej 121 osob, z toho 37 pracovníků z místních a krajských úřadů – semináři byla MV udělena akreditace jako vzdělávacímu programu. Na semináři byl vyplňován dotazník zaměřený na problematiku správy podzemních vod a výsledky zpracuje odborný garant s tím, že navrhne další postup ve spolupráci s příslušnými vh. institucemi. Přednesené příspěvky jsou umístěné ke stažení na tomto webu v části Aktuálně.
 • 085 Havarijní stavy na povrchových a podzemních vodách
  Odborný garant Ing. B. Müller. Seminář se konal 19. 11. v sále 417, zúčastnilo se 73 osob, finanční výsledek bude znám až budou k dispozici všechny náklady a příjmy. Velmi příznivě byla přijata vystoupení p.t. Kacálka (PLa), Pražákové (VÚBP), Nietscheové (PVl), bylo upozorněno i na problematický stav ohledně systému NAVARO, který loni i letos představil RNDr. Soldán (VÚV).
 • 096 Aktuální problematika malých vodních nádrží
  Seminář se konal 27. 9., v sále 217 NL, pod tradiční odbornou garancí Ing. Poláčka – člena výboru a pracovníka VD TBD, a.s. Zúčastnilo se jej 82 osob, z toho 75 platících a z nich 20 bylo z MÚ či KÚ. Bylo předneseno 5 více než hodinových přednášek s navazující bohatou diskusí. Ing. Poláček tlumočil výboru návrh účastníků semináře, aby se další odborná akce podobného zaměření konala opět za 2 roky, tj. v roce 2018.
 • 116 Dopad hydrologického sucha na jakost povrchových vod
  Akce se uskutečnila 12. 10. v sále 319 na NL, s odborným garantem Ing. Mičaníkem – předsedou OS OVČV. Vlastní odborné akce se zúčastnilo 61 odborníků, z toho 52 platících a z nich 10 lidí z MÚ nebo KÚ. Na akci bylo předneseno 7 příspěvků zaměřených na problematiku sucha z různých úhlů, mezi nimiž bylo i vystoupení Mgr. M. Riedera, zde ale z pozice jednoho ze dvou spolupředsedů meziresortní komise Voda – Sucho.
 • 126 Seminář Adolfa Patery – Úloha nádrží při zvládání extrémních hydrologických jevů v povodích
  Akce se konala 16. 11., v sále č. 417. Odborným garantem byl doc. Dr. Ing. Pavel Fošumpaur (člen výboru a pracovník KHT ČVUT), tradičně společně s prof. Ing. Milošem Starým, CSc. (VUT v Brně, Fakulta stavební), který se tentokrát omluvil z přímé účasti, s prof. Ing. Jánem Szolgayem, Ph.D. (STU v Bratislavě, Stavebná fakulta) a doc. Ing. Ladislavem Satrapou, CSc. (ČVUT v Praze, Fakulta stavební). Doc. P. Fošumpaur připravil program doporučený na zářijovém jednání výboru a dohodl vstupní přednášky s vybranými odborníky ze všech pěti státních podniků Povodí a také s prof. V. Brožou, DrSc. z ČVUT a prof. Bednárovou, Ph.D. ze STU Bratislava (předsedkyně SPV). Semináře se nakonec účastnilo přesně 100 účastníků, z toho 18 ze Slovenska, takže jako vždy to byl seminář se zahraniční účastí. U této odborné akce je tradičně poskytován výrazně snížený vstupní poplatek prezenčním doktorandům, a těch se dostavilo 8.
 • 146 Ochranná pásma povrchových zdrojů pitné vody
  Seminář se konal 20. 12. v sále 319 na NL, pod odbornou garancí Ing. B. Müllera, člena kontrolní komise a předsedy OS vodohospodářů seniorů. Semináře se zúčastnilo celkem 88 účastníků. Seminář byl velmi pozitivně akceptován a účastníci projevovali velký zájem i o přístup k použitým prezentacím, které byly na našem webu vyvěšeny se zpožděním způsobeným vánočními svátky a dovolenými.