Vzhledem k pokračování pandemie Covid 19 a souvisejících vládních opatření nebylo možné na jaře a v létě připravit žádné odborné semináře a bylo využito dočasně zlepšených podmínek na podzim. Uskutečnily se již částečně připravované semináře a řádná valná hromada společnosti.

 • 031 Podzemní vody ve vodoprávním řízení XVI – ohlédnutí za hydrologickým suchem
  Seminář s mnohaletou tradicí byl připraven s odbornou garancí RNDr. Renáty Kadlecové, předsedkyně OS Podzemní vody a zástupkyně ved. odboru aplikované geologie ČGS. Konal se 30. září 2021 na Novotného lávce a zúčastnilo se jej 45 osob. Odborně byl seminář velice dobře přijímán, menší účast byla ovlivněna souběžně pořádanou, podobně personálně navštívenou akcí. Pro účastníky byl vydán sborník obsahující přednesené příspěvky.
 • 041 Aktuální problematika malých vodních nádrží
  Dne 14.10. se uskutečnil seminář Malé vodní nádrže se zaměřením na novinky v legislativě. Odborným garantem stejně jako v předcházejících letech byl člen výboru Ing. Jiří Poláček, specialista senior v podniku Vodní díla TBD, a.s. Semináře se zúčastnilo 96 osob a velká část přítomných setrvala v sále do konce okolo 15. hodiny.
 • 051 Valná hromada ČVTVHS, z.s.
  Řádná valná hromada byla svolána na 26. října, a i když všechna platná opatření proti epidemii Covid 19 ještě zrušena nebyla, jednání bylo proveditelné, a naopak bylo zřejmé, že v krátké době dojde ke zhoršení situace. Valné hromady se zúčastnili individuální i čestní členové, statutární či pověření zástupci kolektivních členů a hosté s celkovou vahou 89 hlasů ze 158 možných, takže jednání bylo plně usnášeníschopné.

  Valná hromada schválila usnesení, předložené zprávy i návrh rozpočtu na rok 2021, návrhy úprav textu stanov i interního Předpisu pro správu ČVTVHS, udělení Diplomu ak. Ježdíka doc. RNDr. Martinu Pivokonskému, Ph.D. za publikaci o koagulaci při úpravě vody, a zejména pak výsledky voleb do výboru a kontrolní komise pro období 2021 – 2025.
 • 061 Vodohospodářské minimum „počtvrté“ – vodní hospodářství v kostce
  Úspěšný školící seminář se již opakovaně konal 16.11. tradičně pod vedením Ing. Petra Víta, předsedy OS Vodní toky a nádrže. Seminář probíhal za již opět velmi přísných protiepidemiologických opatření, a přesto se jej zúčastnilo 51 osob, kteří obsah, koncepci i průběh semináře velmi ocenili.